Historie i norskundervisningen

Historie i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere i norsk, elever med lese- og skrivevansker og for elever som trenger en langsom progresjon. Materiellet egner seg både for barn og voksne. Elevene kan jobbe individuelt eller i små grupper.

Elevene kan jobbe digitalt med opplegget.

Emnene i opplegget

Perm A Perm B
 • Steinalderen
 • Bronsealderen
 • Jernalderen
 • Vikingtiden
 • Middelalderen
 • Svartedauden
 • Reformasjonen
 • Dansketiden
 • 1814
 • Unionen med Sverige
 • Ut av unionen med Sverige
 • Norge fra 1905-1945
 • Norge under 2. verdenskrig
 • Norge etter 1945
 • Samene

Eksempler

Steinalderen: Tekst 1 Oppgaver til tekst 1 Steinalderen: Tekst 2 Oppgaver til tekst 2 Tekst og oppgaver 1 Tekst og oppgaver 2 Lærerveiledning

Norsk og samfunnsfag

Undervisningsopplegget vil passe godt i norskopplæringen i kombinasjon med undervisningen i samfunnsfag. 

Læreplaner

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) og Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er lagt til grunn.

Materiellet består av:

 • Perm A: Fra steinalderen til svartedauden
 • Perm B: Fra dansketida til oljealderen
 • Perm C: Tilleggsmateriell
 • CD: CD-en består av en lærermappe og en elevmappe.

Lærermappen inneholder:

 • PP-presentasjoner til tekster og oppgaver fra Perm A og B
 • Oppgavene fra Perm C, Tilleggsmateriell
 • Lærerveiledning
 • Det er utarbeidet prøver til hvert emne. Disse er plassert i Perm C, Tilleggsmateriell.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke finnes PP presentasjoner til emnene Samene og Svartedauden. Hvis man ønsker billedmateriale til disse emnene, anbefales det å bruke Internett.

Elevmappen inneholder:

 • Alle tekstene, oppgavene og PP presentasjonene.
 • De ulike dokumentene er ordnet etter emner og nivå slik at det er enkelt å «gi» dem videre til elevene.

Kopiering

Det er tillatt å kopiere CD-en og permene for den skolen som kjøper materiellet.

Metodikk

PP-presentasjoner

Ved oppstart av et nytt emne gjennomgås PP-presentasjonene til tekst og oppgaver i samlet klasse. Etterpå jobber elevene med oppgavene på papir eller digitalt. Det vil variere hvor grundig gjennomgangen skal være, alt etter hvilket nivå elevene står på. Hvis elevene har begrensede kunnskaper i norsk eller har lesevansker, kan følgende fremgangsmåte brukes:

 • Læreren leser teksten for elevene og forklarer vanskelige ord. Dette kan varieres med at elevene streker under ord de ikke forstår og spør læreren etterpå om betydningen av disse.
 • Elevene leser teksten på ny, individuelt eller sammen med en annen. Kanskje det er nødvendig med nye forklaringer av læreren.
 • Alle oppgavene og svarene til hver oppgave gjennomgås ved hjelp av PP-presentasjoner. Her blir elevene aktivisert.
 • Elevene løser oppgavene på egen hånd, enten på papir eller på PC. Elevene kan skrive inn svarene uten at tekst eller rammer flytter på seg.
 • Hvis elevene har opplegget digitalt, har de muligheten til å gjøre sine egne repetisjoner av PP-presentasjonene til tekstene og oppgavene.
 • Hvis elevene har gode norskkunnskaper, vil de ikke trenge den samme grundige gjennomgåelsen av oppgavene.

To nivå

Det er to nivå på tekstene og oppgavene. Nivå 1 er det letteste. Elever som jobber med oppgavene til tekst 2, bør kunne ordene som brukes i forbindelse med tekst 1. 

Ord og begreper

Det legges vekt på innlæring av mange ord og begreper. I denne forbindelse er det lagt opp til mange repetisjoner, slik at elevene møter de samme ordene og utrykkene i ulike oppgaver. Dette betyr at elevene utvider ordforrådet i tillegg til å tilegne seg fagstoff.

I det følgende presenteres fire ulike aktiviteter. Kopieringsoriginaler til aktivitetene er plassert i Perm C, Tilleggsoppgaver.

Paroppgaver

Paroppgavene er tenkt som repetisjon og gir øving i å lese og å oppfatte hva den andre sier. Begge har det samme arket. Den som skal svare, bretter vekk svarene. Den som spør, sjekker om svarene er riktige. Etterpå bytter de roller.

Hentediktat

Seks til åtte ord legges på ulike steder i klasserommet. Elevene jobber i par. Den ene finner et ord (det er ikke lov å notere), leser ordet og går tilbake til partneren. Så må eleven si og stave ordet slik at partneren kan skrive det riktig. Det er lov til å gå flere ganger hvis eleven ikke husker hvordan ordet skrives. Neste gang går den andre i paret. Aktiviteten fortsetter til alle ordene er skrevet.

Boksen

Sentrale ord fra teksten (se tilleggsmateriell) klippes ut og legges i en boks. Én elev om gangen kommer fram og trekker et ord. Eleven skal prøve å forklare ordet uten å bruke selve ordet i forklaringen. De andre gjetter.

Sette sammen deler av setninger til riktige setninger

Setninger fra teksten klippes opp i to deler og legges ut på bordet i tilfeldig rekkefølge. Elevene skal sette sammen utklippene slik at setningene blir riktige.

Produktdetaljer

Pris: kr. 2800,- + mva.
Målform: Kun bokmål
Kopieringsoriginaler

Alle permene og Power-points leveres kun samlet.